Saturday, July 21, 2007

Spetters fan it Wetter

Het skûtsjesillen is weer begonnen. Het heeft de dames van de afdeling 'Faria' behaagd ondergetekende (links), Femke de Walle (midden) en Dirk Baron (rechts) te benoemen tot Spetter fan it wetter. Het is nog niet bekend wat een spetter precies doet. Daarover later meer. Met dank aan Cassiefoeboe voor de foto.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Dat fyn ik dus sneu foar Femke hè. Dat sy gewoan fan beide kanten wiet goaid wurdt troch jimme, pummels. As de dames fan de Faria dat witten hiene...

9:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

hahaha.... en dan de pret dy't de mannen ha by it wietgoaien fan my...sadisten binne it :)

Hy is echt leuk wurden, de foto!!

12:31 AM  

Post a Comment

<< Home