Wednesday, July 11, 2007

Het Jabikspaad (3)

Nu we het toch over het Jabikspaad hebben: Vorige week liepen deze twee mannen mee. Willem en Anne Tjerkstra. De één is skûtsjeskipper en kunstschilder, de ander is schrijver, dichter en part-time dominee.
Willem Tjerkstra had nog een cadeau. Dat vond ik gisteravond in mijn postvak. Een mooie enveloppe met daarin twee A-4 tjes en een briefje: De potten, 9 juli 2007,
Beste Hayo,
As tank foar it perfekte mei- pylgerskip fan dy en Sippy (Tigchelaar red.) in gearfetting yn wurden. Yn de rin fan woansdei of tongersdei stiet de ballade mei foto's op'e webside (www.tjerkstra.com.) Mei freonlike groetnis, Willem Tjerkstra
Ballade fan it Jabikspaad

Withoefolle earst noch griis
bejoegen har op pylgerpaad
nei fiolette fierten
foar in libben hiel en wiis,
fan leafde read op rûtekaart,
ûneinich blau ûnthjitten.

(...)
Meer op de site van Tjerkstra.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home