Tuesday, February 10, 2009

Beste Piter

Dit hast do, Piter Wilkens, dochs net nedich? Pracht ferskes skriuwst oer Fryslân, ljippen en Ljouwert. Knoopkes, pompeblêden en Bearenburch as dyn Sjirurch. Mar dit giet wol hiel fier. Dat Boer Jan it docht, ach ja... De man wit net better. Mar do... Piter docht it net! Skriuw wer moaie lieten en rin spiljend op dyn gitaar troch it greidelân as in wiere troedeboer! Piter Kom Op!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home