Friday, May 12, 2006

Boot in de touwen

Gezien in Joure. Hangt bij het bedrijf NKIP, dat boten keurt. Deze haalde het niet...

4 Comments:

Blogger Nynke said...

Hallo Bootsma! Toevallig een Bootsma uit Goenga?

Groet, Nynke (ex-Goaiingeaster)

12:52 PM  
Blogger Bootsma said...

Ja en nee, de Roots lizze yn Goaiingea. Pake en Beppe, Pake leit op it hôf. Omke wennet der noch, Age, dus ja... Een sterke bân. Benammen mei de âlde pleats fan myn pake en beppe, midden yn it doarp, neist de pastorie. Dêr ha ik hiel wat om boarte.

1:30 PM  
Blogger Nynke said...

Age en Wiepie binne myn buorlju! Of fan us heit en mem, sa ast wolst. En dy pleats neist de pastorie, wer't no Kooistra wennet, haw ik eartiids in soad omboarte, om't syn dochter in freondintsje fan my wie...
Grappich!

3:27 PM  
Blogger Bootsma said...

okay, tiid foar in klizjee! De wrâld is lyts

4:09 PM  

Post a Comment

<< Home