Friday, May 12, 2006

Vreemd voertuig in Dokkum

Rara wat doet deze auto? En belangrijker nog: Waar dient de camera voor die op het dak staat? Ik heb werkelijk geen idee. De chauffeur van dit voertuig met reclame voor een mediabedrijf reed een aantal keren op en neer dezelfde straat. Vooruit, achteruit. Steeds hetzelfde stukje. Waarschijnlijk om iets in beeld te brengen. Maar wat? Een korenwolf voor de goede oplossing.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Is dat net sa'n bedriuw dat panoramafoto's makket fan jo strjitte? Komt aanstens op sa'n webside. Mei dêrby ek it gemiddelde ynkommen, de demografy en it tal strjitbarbeques dat organiseare wurdt...

7:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

In pear wiken lyn hat dit weintsje ris yn Hea sitten, doe wie er yn Ljouwert de beste man. Mar wer't it no fan ut gie...??

10:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

ik tink dat marijke gelyk hat... sjoch mar ris op www.funda.nl, yn koarten silst de strjitte wersto wiest wol yn foto's sjen kinne.

10:30 AM  
Blogger Bootsma said...

Liket my ek it meast oannimmelik. Ik tink dus dat de priis foar Marijke is. Ik skilje it bedriuw en dan kin Marijke mei my oan de Korenwolf

5:07 PM  

Post a Comment

<< Home