Saturday, October 14, 2006

Fryske Anjer 2006, Ljouwert

Bernard Smilde hat freed de Fryske Anjer 2006 krigen. Hy krijt hjirmei erkenning foar it wurk dat hy ferset hat as musikus en predikant. Smilde hat inkele hûnderten muzykstikken skriuwn en hat meiholpen de bibel en it 'Liedboek voor de kerken' oer te setten yn it Frysk. Soks smyt 2500 euro op.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home