Friday, August 04, 2006

TV-talint, Fryslân

Dit is Renate Kuivenhoven. Zij won het televisieprogramma TV-Talint van Omrop Fryslân. Ze mag nu een eigen programma presenteren. Dat wordt 'Fideofolk'. Kijkers mogen een video insturen. Dat filmpje mag vooral geen 'Funniest homevideo' worden. Wat wel, is ook nog niet helemaal duidelijk. Friezen moeten zich alleen wel van hun beste kant laten zien en zich eens lekker uit gaan leven met de camera. Het doet me denken aan een nummer van Gurbe Douwstra, één van de Fryske troubadours:

Wy Friezen spatte eins amper út 'e bân. Wy binn' bekend as 't folk fan 'tuike, tuike oan 'Us 'ja' is 'ja', ús 'nee' is 'nee', en as sy freegje: 'hoe 'st mei dy.' Dan 'koe't wol minder' en dat 's al better as gewoan. In Fries allinnich rekket nearne fan oerstjoer. Ek al baarnt der yn him noch sa'n hillich fjoer. Mar binn' wy mear as mei ús trijen, binn' wy net mear stil te krijen. Leit de massa-hystery fuort op 'e loerKearsang:Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home